برای مشاهده دوره های آموزشی سایت آکادمی علوم مکانی کلیک کنید.
0
محتوای پژوهش‌ها
فاقد تصویر شاخص

آغاز پروژه ی مکان یابی دفن نخاله های ساختمانی استان همدان در شهریور 1399

آغاز پروژه ی مکان یابی دفن نخاله های ساختمانی استان همدان در شهریور 1399 تحت نظارت شرکت مهندسین مشاور پنگان آوران تهران مدیر پروژه: مهندس محسن شریعتی
فاقد تصویر شاخص

آغاز پژوهش علمی جدید توسط گروه پژوهشی آکادمی علوم مکانی ایران در پاییز 1399

موضوع پژوهش: Landuse-Landcover(LULC)transformation and its relation with land surface temperature changes. مدیر پروژه: مهندس محسن شریعتی